Yâsîn Suresi’nin Faziletleri

Hazreti Fahri Âlem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Yâsîn okunduğu herşey içindir”

“Herşeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbide Yâsîn’dir. Kim bu sureyi okursa, Allah ona, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.”

“Yâsîn’i her gece okumaya devam eden kimse vefat ederken şehit olarak vefat eder.”

“Ya Ali! Sana Sure-i Yâsîn ile tavsiye ederim, zira onda yirmi bereket vardır. Onu aç okursa doyar, susuz okursa suya kanar, çıplak okursa giyinir, bekar okursa evlenir, korkak okursa korktuğundan kurtulur, yolcu okursa yolculuğunda yardım görür, malı çalınan okursa malı yerine gelir.”

YÂSÎN SURESİ’NİN FAZİLETLERİ 

1- Gayrimeşru ve haram olmayan herhangi bir dileği olan kişi 3 veya 7 gün, güneş doğmadan önce ya da yatsı namazından sonra (41) kere “Yâsîn Suresi”ni okur veya okutursa çok kısa zamanda arzu ettiği şeye kavuşur.

2- Yüksek bir makamda işi olan burdaki kişilerin işini görmesini isteyen kimse (25) defa “Yâsîn Suresi”ni okuduktan sonra o kişinin yanına giderse büyük bir hürmetle karşılanır, Allah’ın izniyle işi görülür.

3- Hasta olan biri, hergün “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini (818) kere bir bardak suya okuyarak içerse çok kısa zamanda hastalığından eser kalmaz. Bu ayeti okumaya devam eden her türlü maddi manevi, ruhî hastalıklardan korunur, utanacağı, sıkılacağı bir hale düşmez, düşmanları kendisine zarar veremez. Milyonlarca müslüman tarafından denenmiş ve başarıya ulaşılmış bu ayet son derece tesirlidir.

4- Kim “Yâsîn Suresi”ni ihtiyacından önce okursa ihtiyacı görülür.

5- “Yâsîn Suresi”ni (70) defa okuyana kapalı olan bütün hacet kapıları açılır.

6- Esaret altında bulunan biri esirlikten kurtulmak maksadıyla 7 gün (3) defa “Yâsîn Suresi”ni okursa Allah’ın izniyle esaretten kurtulur.

7- Altından kalkılması zor bir borca girmiş olan kimse sabaha karşı kalkıp abdest alarak kıbleye karşı oturup 7 gece (3) defa “Yâsîn Suresi”ni okursa Allah onu borcundan kurtatır.

8- Gül suyu ve zahferanı karıştırıp temiz bir tabağın içine “Yâsîn Suresi”ni (7) kere yazıp su ile sildikten sonra 7 gün içen kişini hafızası çok kuvvetli olur. Duyduğunu, gördüğünü asla unutmaz, herkes tarafından itibar görür.

9-“Yâsîn Suresi”ni bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kişi, nazardan, cin ve şeytandan, ruhî hastalıklardan, zararlı hayvanlardan, ağrılardan korunur.

 10- Düzeltilmesi gereken bir işi olan ama bir türlü düzeltemeye bir kimse cuma veya çarşamba gece yarısından sonra abdest alıp kıbleye karşı oturup (1) kere “Yâsîn Suresi”ni (7) kerede aşağıdaki duayı okursa ve bunu 7 kere tekrar ederse (yani o gece 7 tane “Yâsîn Suresi, 49 tane aşağıdaki dua okunmuş olacak) Allah’ın izniyle muradına kavuşur.

“Eyyehül cemâatül müsahhirûne mütıy’ûne lilhâzihis sûretil mübâreketi bihakkı enbiyâ Allahî Teâlâ ve evliyâihi ve bi hakkı hâlikıküm ic’alû kelimetî sâriyete ve kavli mesmû’an ve makbûlen ve ekfûnî ve emiddûnî ve e’ıynûnî fil’ümûri küllihel külliyehu vel cüz’iyyihi bi hakkı innehü min Süleymâne ve innehü Bismillâhirrahmânirrâhîm. Ülûhan el’acceles sâate.”

1

11- Kadir gecesi, Berat veya Mevlid kandili gecesi sabaha karşı kalkıp (41) defa “Yâsîn Suresi”ni okuyan kişinin haceti ne olursa olsun biiznillahi Teâlâ muradı ve maksadı hasıl olur.

12- “Yâsîn Suresi”ni sabah namazından sonra okuyan kişi o gün akşama kadar, hiçbir kötülüğe yakalanmaz; aynı şekilde akşam namazından sonra okuyan kişi, sabaha kadar her türlü kötülükten korunmuş olur. Kendisi korunduğu gibi ayrıca hane halkı ve ticarethanesi de korunur.

13- Her ne niyet ve maksatla olursa olsun kıbleye karşı oturup (4) defa “Yâsîn Suresi”ni okuduktan sonra arkasından (4) defa aşağıdaki duayı okuyan kimse Allah’ın izniyle istediği şeye kavuşur.

“Sübhânel müneffisü an külli medyûnin sübhânel müferricü an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinenehü beynelkâfi vennûni sübhâne men izâ erâde şey’en en yekûle lehü kün feyekûnü yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî ferecen âcilen bi rahmetike yâ erhamerrâhımiyne ve sallâllahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

2

14-  Bir kişi “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini sabaha karşı kalkıp (1479) defa okuyup Cenab-ı Hakk’tan muradını isterse duası kabul olur, isteği her neyse gerçekleşir.

15- “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini temiz bir kağıda (5) kere yazıp üzerinde taşıyan kişi yerden ve gökten gelebilecek her türlü felaketten korunur, düşmanları kötülük yapamaz, bütün belalardan uzakta olur.

16- Her gün sabah namazından sonra (28) defa “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini okuyan kişi asla bulaşıcı bir hastalığa yakalanmaz.

17- Yeni doğmuş bir bebeğin üzerine Besmele-i Şerife ile “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini (3) kere yazıp konulursa o bebek nazar değmesinden, kötü gözlerden, cin ve şeytanın musallat olmasından korunmuş olur.

18- Ruhî bir hastalığa yakalanmış kişi 3 gün (100)er defa “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetini okur ve bu ayeti bir kağıda yazıp bir şişe suyun içine atarak 7 gün bu sudan içerse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.

19- Rızkı dar, kazancı az, geçim konusunda sıkıntı çeken kişi cuma gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alıp Allah rızası için iki rekat namaz kılıp (3) İhlâs Suresi ve  (1) Fatiha Suresi okuduktan sonra Yâsîn Suresi’ni okumaya başlar ve “Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym” ayetine gelince bu ayeti (21) defa tekrar eder ve sureyi bitirir. Sureyi bitirdikten sonra (3) defa aşağıdaki duayı okuyup aynı şekilde Yâsîn Suresi’ni duayla birlikte iki defa daha okursa Allah’ın izniyle geçim sıkıntısından kurtulur, kazancı artar, rızkı bol olur.

“Allaümme innî es’elüke bi hakkı hâzihis sûretiş şerîfeti ve bi hakkı selâmün kavlem mirrabbir Rahiymin en terzuknî rizkan helâlen tayyiben. Allahümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve bilâiddeyne. Allahümmec’alnî mineşşâkiriyne.”

3

YÂSÎN SURESİ’NİN OKUNUŞU

Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym

Yâsîn (1) Velkur’ânil hakiym (2) İnneke leminel mürseliyn (3) Alâ sırâtım müstekıym (4) Tenziylel’azizir Rahiym (5) Litünzira kavmem mâ ünzira âbâühüm fehüm gâfilûn (6) Lekad hakkal kavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn (7) İnnâ cealnâ fî a’nâkıhim ağlâlen fehiye ilel’ezkâni fehüm mukmehûn (8) Ve cealnâ mim beyni eydiyhim seddev ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn (9) Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn (10) İnnemâ tünziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilgâyb, febeşşirhü bi mağfirativ ve ecrin Keriym (11) İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahüm, ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmim mübiyn (12) Vadrib lehüm meselen ashâbelkaryeh, izcâehel murselûn (13) İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ feazzeznâ bi sâlisin fekâlû innâ ileyküm murselûn (14) Kâlû mâ entüm illâ beşerum mislünâ ve mâ enzeler Rahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn (15) Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ ileyküm lemurselûn (16) Ve mâ aleynâ illelbelâğul’mübiyn (17) Kâlû innâ tetayyarnâ biküm leil lem tentehû lenercümenneküm ve leyemessenneküm minnâ azâbün eliym (18) Kâlû tâiruküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifûn (19) Ve câe min aksalmedîneti racülüy yes’a kâle yâ kavmittebiul murseliyn (20) İttebiû mel lâ yes’elüküm ecrav ve hüm muhtedûn (21) Ve mâliye lâ a’büdülleziy fetaranî ve ileyhi turceûn (22) Eettehizü min dûnihî âliheten iy yüridnir Rahmânü bi durril lâ tuğni annî şefâatühüm şey’ev ve lâ yünkızûn (23) İnnî izel lefî dalâlim mübiyn (24) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn (25) Kıyledhulilcenneh, kâle yâ leyte kavmî ya’lemûn (26) Bimâ gâferalî rabbî ve cealenî minel mükramiyn (27) Ve mâ enzelnâ alâ kavmihî mim ba’dihî min cündim minessemâi ve mâ künnâ münziliyn (28) İn kânet illâ sayhatev vâhideten feizâ hüm hâmidûn (29) Yâ hasraten alel’ibâd, mâ ye’tiyhim mir rasûlin illâ kânû bihî yestehziûn (30) Elem yerav, kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn (31) Ve in küllül lemmâ cemiy’ul ledeynâ muhdarûn (32) Ve âyetül lehümül’ardul’meyteh, ahyeynâhâ ve ehracnâ minhâ habben femin hü yekülûn (33) Ve cealnâ fîhâ cennâtim min nahiyliv ve a’nâbiv ve feccarnâ fîhâ minel’uyûn (34) Liye’külû min semerihî ve mâ amilethü eydiyhim efelâ yeşkürûn (35) Sübhânellezî halekal’ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül’ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya’lemûn (36) Ve âyetül lehümül leyl, neslehu minhünnehâre feizâhüm muzlimûn (37) Veşşemsü tecrî limüstekarril lehâ zâlike takdiyrul’azîzil’aliym (38) Velkamera kaddernâhü menâzile hattâ âde kel’urcûnil kadiym (39) Leşşemsü yembeğıy lehâ en tüdrikel kamera ve lelleylü sâbikunnehâr, ve küllün fî felekiy yesbehûn (40) Ve âyetül lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn (41) Ve halaknâ lehüm mim mislihî mâ yerkebûn (42) Ve in neşe’nuğrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazûn (43) İllâ rahmetem minnâ ve metâan ilâ hıyn (44) Ve izâ kıyle lehümüttekû mâ beyne eydiyküm ve mâ halfeküm lealleküm turhamûn (45) Ve mâ te’tiyhim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’rıdıyn (46) Ve izâ kıyle lehüm enfikû mimmâ razeka kümullâhü kalelleziyne keferû lilleziyne âmenû enut’imü mel lev yeşâullâhü at’ameh, in entüm illâ fî dalâlim mübiyn (47) Ve yekûlûne metâ hâzel va’dü in küntüm sâdikıyn (48) Mâ yenzurûne illâ sayhatev vâhideten te’huzühüm ve hüm yehıssımûn (49) Felâ yestetiy’ûne tavsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yerciûn (50) Ve nüfiha fissûri feizâhüm minel’ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn (51) Kâlû yâ veylenâ mem beasenâ mim merkadina, hâzâ mâ veader Rahmânü ve sadekal murselûn (52) İnkânet illâ sayhatev vâhideten feizâhüm cemiy’ul ledeynâ muhdarûn (53) Felyevme lâ tuzlemü nefsün şey’ev ve lâ tüczevne illâ mâ küntüm ta’melûn (54) İnne ashâbel’cennetil’yevme fî şuğulin fâkihûn (55) Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin’alel’erâiki müttekiûn (56) Lehüm fîhâ fâkihetüv ve lehüm mâ yeddeûn (57) Selâmün kavlem mirrabbir Rahiym (58) Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn (59) Elem a’had ileyküm yâ benî âdeme en lâ ta’büdüşşeytân, innehû leküm adüvvüm mübiyn (60) Ve eni’büdûniy, hâzâ sırâtum müstekıym (61) Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyrâ, efelem tekûnû ta’kılûn (62) Hâzihî cehennemülletî küntüm tûadûn (63) Islevhel’yevme bimâ küntüm tekfürûn (64) Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn (65) Ve lev neşâü letamesnâ alâ a’yünihim festebekussırâta feennâ yübsırûn (66) Ve lev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû müdıyyev ve lâ yerciûn (67) Ve men nü’ammirhü nünekkishü filhalk, efelâ ya’kılûn (68) Ve mâ allemnâhüşşiy’ra ve mâ yembeğiyleh, in hüve illâ zikruv ve kur’ânüm mübiyn (69) Liyünzira men kâne hayyev ve yehıkkalkavlü alel kâfiriyn (70) Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydînâ en’âmen fehüm lehâ mâlikûn (71) Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külün (72) Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşârib, efelâ yeşkürûn (73) Vettehazû min dûnillâhi âlihetel leallehüm yünsarûn (74) Lâ yestetıy’ûne nasrahüm ve hüm lehüm cündüm muhdarûn (75) Felâ yahzünke kavlühüm, innâ na’lemü mâ yüsirrûne ve mâ yu’linûn (76) Evelem yeral’insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasıymüm mübiyn (77) Ve darabe lenâ meselev ve nesiye halkah, kâle men yuh’yil izâme vehiye ramiym (78) Kul yuhyiyhelleziy enşeehâ evvele merrah, ve hüve bi külli halkın aliym (79) Elleziy ceale leküm mineşşeceril, ahdari nâran feizâ entüm minhü tûkıdûn (80) Eveleyselleziy halekassemavati vel’arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul’aliym (81) İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en ey yekûle lehû kün feyekûn (82) Fesübhânelleziy biyedihî melekûtü külli şey’iv ve ileyhi türceûn (83)

Sadakallahül’aziym.

 1

2

3

4

5

6


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Ömer dedi ki:

  Allah sizden razı olsun ..

 2. Ebru dedi ki:

  Hocam ben kurani kerimi okuyorum yasinide okuyabiliyorum fakat yavas okuyorum 70 yasini serifin turkcesini okusam hacetimin sevabi aynimi olur kurani bildgim halde turkcesini okusam olurmu

  • Nuraysemerci07@gmail.com semerci dedi ki:

   Canım okumak akıl yürütüp bağlantı kurmaktır Arap arapça türk türkçe .

  • Siz Arapça okumasını biliyor musunuz ?

   Biliyorsanız Arapça olarak okumanız daha iyidir.Çünkü Arapça olarak bağdaşlaştırılmış bazı söz ve kelimelerin karşılığı Türkçe’de yok.Örneğni Fransızca yazılmış bir şiiri Türkçe’ye ne kadar çevirseniz de aynı ritmi,uyumu tutturamazsınız.Dediğim gibi Arapça biliyorsanız Arapça okumanız sizin daha iyi anlamanızı ve inancınıza sarılmanızı sağlar.

   Ancak Arapça bilmiyorsanız sadece Kur’an-ı Kerim’i okumayı biliyorsanız Türkçe okumanız ve ne denilmesini istediğini bilmeniz sizin inancınızı daha da sağlamlaştıracaktır.

   Sonuç olarak asıl önemli olan yaradanın sizin bunu okumanızı istemesi ve sizde bunu yerine getiriyorsunuz.

   Allah kabul etsin.Eğer vaktiniz olursa bu günahkar kulu içinde okuyunuz.

 3. Ebru dedi ki:

  Kimse yokmuu

 4. Burhan aksanlı dedi ki:

  Yasin Suresinin bilmeyenler için hem türkçe hem arapça cok güzel bir paylasim olmuş bir cok kardeşimiz istifade edecektir eminim

 5. dersimli dedi ki:

  Ezberim olsa, bütün duaları ezberleyecektim keşke kötü olmasa geliştiremiyorumda ezberimi teşekkürler makale için

 6. pokemon dedi ki:

  Allah razı olsun güzel yazmışsınız

 7. Mert dedi ki:

  Allah razı olsun, güzel bir yazı olmuş, herkes okumalı. Ek olarak mealini de koymanızı tavsiye ederim.

 8. ali dedi ki:

  gercakten yasin süresini okumayı herkese tavsiye ederim

 9. Ghost dedi ki:

  teşekkürler paylaşmanız çok iyi oldu

 10. Bahadır dedi ki:

  Yararlı bir yazı olmuş. okuyun, okutturun, teşekkürler.

 11. Tolga dedi ki:

  Elinize emeginize saglik allah razi olsun

 12. oğuzhan dedi ki:

  Kur’an-ı kerim de birçok fazilet var ama en büyük fazilet herhalde yasin de olsa gerek.

 13. Umutist dedi ki:

  Paylaşımız bugüne kadarki Yâsîn Suresi’nin faziletlerini en açıklayıcı yazı olmuş. Bundan sonra diğer surelerin faziletleri hakkında da bu kadar detaylı paylaşımları bekliyoruz. Allah(C.C.) razı olsun

 14. Erkan dedi ki:

  Çok çok yararlı bir yazı olmuş. Herkesin mutlaka okuması bilmesi gerekir. Özellikle de böyle dönemlerde…

 15. Yasin suresi dedi ki:

  İnsanların bir web sitesi üzerinde sayfalarca paylaştığı Kuran’ı kerimin kalbini anlamamıza ve okuyabilmemize vesile olan adminlere teşekkür ediyorum. Sağolun hocam, Allah razı olsun.

 16. zeynep dedi ki:

  Boyle guzel axikladiginiz icin tesekkurler ben baska dualarida merak ediyorum mesala kumeyl suresi arastiyorum ins.bir gun bu sureyide butun incelikleriyle anlatirsaniz sevinirim

 17. Ebru dedi ki:

  Turkcesnden de okursak olur degil mi ablamin esinin ailesinin bir skntisi icin 4 kere yasin okumak istiyorm da

 18. nevin dedi ki:

  yasini 70 defa okursam butun hacet kapilari açılırmis yazio peki ara ara okuyup 70 tamamlasam olurmu yoksa tek seferdemi 70 tane okumam lazm ? ltfen cvp verirsennz sevnrm

 19. melih atasever dedi ki:

  70 kere okuma olayı tam nedir acaba açıklama yapabilecek varmı tüm faziletlerimiz zamanla gerçekleşiyormu acaba

 20. Leyla dedi ki:

  Iyi gunler, ben bir dilek icin 41kez Yasin suresini okumaya basladim fakat 12tane okuduktan sonra dilegim degisti biraz cunki 1isin sonucu icin okuyordum ama o sonucu aldim bile bu arada, ve olmadi o is. Simdi baska, benim icin daha onemli bir dilek icin 70kez Yasin suresini okumak istiyorum fakat ilk basladigim 41yasini bitirmem mi gerek? Tesekkur ederim

 21. Leyla dedi ki:

  Iyi gunler, bir sorum daha vardi. 41 veya 70 kez bir dilek icin Yasin suresini okurken, her mubin’de mubin suresini 3kez okumadan okuyup bitirebilirliyim Yasin suresini. Bir yerde okumustum her mubinde 3 kez mubin suresi okunur diye ama bu mecbur degil sanirim 41ve70 Yasin’de. Lutfen beni acil bilgilendirirseniz cok mutlu olcam. Cok tesekkur ederim…

 22. Hatice dedi ki:

  70 defa birdenmi okuyacaz dilegimin olmSi icin lutfen cvp

 23. Ferdi dedi ki:

  Hocam ben Yasin i şerif okuyorum ama nasıl teslim edemeceğimi bilmiyorum nasil teslim edeceğim yardımcı olur musunuz