Sabah – Akşam Okunacak Dualar

SABAH – AKŞAM

YATIP – KALKARKEN OKUNACAK DUALAR

 

 • “ Ebû Hüreyre (r.a.)’nın rivayetine göre; Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; Sizden biriniz sabaha erdiği zaman şöyle desin:
 • d1

Allâhümme bike esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtü ve ileykel-masîr.

“Ey Allah’ım! Seninle sabaha vardık, Seninle akşama vardık. Seninle yaşıyor, Seninle ölüyoruz, dönüş Sanadır.”

Akşama vardğında da şöyle desin:

 • d2

Allâhümme bike emseynâ ve bike esbahnâ ve bike nahyâ ve bike nemûtü ve ileyken-nüşûr.

“Ey Allah’ım! Seninle akşama vardık, Seninle sabaha vardık. Seninle ölüyoruz. Diriltmek Sana mahsustur.” (Tirmîzi)

 

 • “ Enes (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki;

Kim akşama ve sabaha erdiği zaman şöyle derse onu razı etmek Allah’ın üzerine bir hak olur. (Ebû Dâvud)

 • d3

Radiynâ billâhi Rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen.

“Rabb olarak Allah’a, din olarak İslâma, peygamber olarak Muhammed (s.a.v.)’e râzı olduk.”

 

 • “ Ebû Hüreyre (r.a.)’den; Ebû Bekir Sıddık (r.a.), Resûlullah Aleyhîsselâma; “ Yâ Resûlullah! Bana, sabah ve akşama eriştiğimde söyleyeceğim birkaç kelime öğret.” dedi.

Resûlullah Aleyhîsselâm;

 • d4

Allahümme fâtıres-semâvati vel-ardi âlimel-ğaybi veş-şehâdeti Rabbe külli şey’in ve melikehu eşhedü-en lâ ilâhe illâ ente eûzü bike min şerri nefsî ve şerriş-şeytâni ve şirkihi.

“Ey Allah’ım! Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi ve âşikârı bilen! Ey herşeyin Rabb’i ve Melik’i! Şehâdet ederim ki senden başka ilâh yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınırım.”

“de, bunları sabaha çıktığında, akşama erdiğinde ve yatağına girerken söyle.” (Ebû Dâvud)

 

 • “ Enes (r.a.)’den rivayet edildiğine göre; Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz sabah ve akşam şöyle dua ederdi:
 • d5

Allahümme innî es’elüke min fec’etil-hayri ve eûzü bike min fec’etiş-şerri feinnel-abde lâ yedrî ma yefceûhü izâ esbaha ve izâ emsâ.

“Allah’ım! Senden beklenmedik nimeti dilerim ve beklenmedik şerden de sana sığınırım. Şüphesiz hiçbir kul sabahladığında ve akşamladığında beklenmedik hangi şeyle karşılaşacağını bilemez. (C. Sağir.6581)

 

 • “ Abdullah Bin Mesud (r.a.), Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin akşam olduğunda şu duayı okuduğunu söylemiştir.
 • d6

Emseynâ ve emsâl-mülkü lillâhi vel-hamdü lillâhi. Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihil-leylete. Ve hayra mâ ba’dehâ. Rabbi eûzü bike minel-keseli ve sûil-kiberi, Rabbi eûzü bike min azâbin fînnâri ve azâbin fil-kabri.

“Allah’a hamdolsun ki geceye erdik. Mülk de Allah için geceye erdi.Allah’tan başka ilah yoktur. Birtektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, bütün hamdler O’nadır, O herşeye kâdirdir. Ey Rabbim! Bu gece olacak iyiliği, bundan sonra olacak iyiliği senden talep ediyorum. Bu gecede olacak şerden ve bundan sonra olacak şerden sana sığınıyorum. Rabbim! Tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınıyorum. Rabbim! Cehennem azabından, kabir azabından sana sığınıyorum. (Müslim.2723)

 

 • “ Ebû Hüreyre (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu; sizden biriniz yatağına yatacağı zaman yatağını silkelesin. Çünkü oraya neler girdiğini bilemez. Sonra da şöyle dua etsin:
 • d7

Bismike Rabbî veda’tü cenbî vebike erfeuhü in emseke nefsî ferhamhâ ve in erseltehâ fahfazhâ bimâ tahfezu bihî ibâdikes-sâlihîn.

“Ey Rabbim! Ancak senin isminle yanımı yatağa koydum ve ancak senin iradenle kaldırabilirim. Ey Rabbim! Uykudayken ruhumu alırsan bana rahmetini ihsan et. Tekrar cesedime yollarsan sâlih kullarını muhafaza ettiğin gibi muhafaza buyur.” (Buharî. Tecrid-i Sârih.2147)

 

 • “ Uyku için yatağa girdiğinde bu zikri alışkanlık haline getirip söylemek sünnet-i seniyyedir.
 • d8

Bismike Rabbi veda’tü cenbî fağfirli zenbî

“ Ey Rabbim! Senin adını anarak yatıyorum. Günahlarımı bağışla.” (Ebû Dâvud)

 

 • “ Huzeyfe (r.a.)’den rivayete göre, Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz yatarken sağ elini yanağının altına koyar sonra şu duayı okurdu:
 • d9

Allahümme kınî azâbeke yevme teb’asü ibâdeke.

“Ey Allah’ım! Kullarını haşrettiğin gün, beni azabından koru!” (Tırmîzi)

 

 • “ Enes (r.a.)’den rivayete göre; Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz yatağına uzandığı zaman şöyle dua ederdi:
 • d10

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ vesekânâ ve âvânâ fekem lâ kâfiye lehû mü’vî

“Bize yedirip içiren, kifayet eden ve sığındıran Allah’a hamdolsun. Nice yeteri ve sığındırıcısı olmayanlar vardır.” (Müslim)

 

 • “ Berâ bin Âzib (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur; “Yatacağın zaman namaz için aldığın abdest gibi abdest al, sonra sağ yanına yat ve şu duayı oku. Eğer bu kelimeleri okur da ölürsen iman üzere ölürsün.”
 • d11
 •      d12

Allahümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevveztü emrî ileyke veel-ce’tü zahrî ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke lâ melcee velâ mencee minke illâ ileyke âmentü bikitâbillezî enzelte ve nebiyyekellezî erselte.

“Ey Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim. Seni dilerim ve senden korkarım. Senden başka sığınılacak, senden başka kurtaracak yoktur. Halâs ve himaya ancak sana aittir. İndirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.” (Buharî. Tecrid-i Sârih.2145)

 

Gece Uyanınca

 • “ Ümmü Seleme (r.a.) validemizin rivayetine göre Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz geceleyin uyandığında şöyle dua ederdi:
 • d13

Rabbiğfir verham vehdi lissebîlil-akvem.

“Ya Rabbi! Bağışla, merhamet et ve en doğru yola ilet.” (C.Sağir.6616)

 

Uykuda Korkanlar İçin

 •  Abdullah bin Amr (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz uykusunda korkanlar için bu duayı okumalarını tavsiye etmiştir.
 • d14

Eûzü bikelimâtillâhit-tâmmeti min gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi min hamezâtiş-şeyâtini ve en yahdurûn.

“Gazabından, ikâbından, kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve onların yanımda hazır bulunmalarından Allahü Teâlâ’nın tam kelimelerine sığınırım.” (Ebû Dâvud)

 

Uykusuzluğa Karşı

 •   Zeyid bin Sâbit (r.a.) uykusuzluğa tutulmuştu. Bu durumundan bahsedince Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz şu duayı okumasını tavsiye etti.
 • Zeyid bin Sâbit (r.a.); “Ben bu duayı okudum. Allahü Teâlâ uykusuzluğumu giderip şifâ ihsan etti.”
 • d15
 • d16

Allahümme ğâretin-nücûmü ve hedeetil-uyûnü ve ente Hayyün Kayyûm. Lâ te’huzühü sinetün ve lâ nevm. Yâ Hayyu yâ Kayyûm. Ehdi’leylî ve enim aynî.

“Ey Allah’ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sen ise Hayy ve Kayyûm’sun. Seni uyuklama ve uyku tutmaz. Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbim! Gecemi sakinleştir, gözüme uyku ver.” (El-ezkâr)

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. allah Sabah – Akşam Okunacak Dualar için yorumda bulun

  Sabah – Akşam Okunacak Dualar için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Sabah – Akşam Okunacak Dualar için ilk yorumu yapabilirsin.