Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

Kur’ân-ı Kerîm’in beyanına göre, Peygamberlerin yaptığı bütün dualar Allah tarafından kabul edilmiştir. O halde müminler de hüsrana uğramazlar. Bir kimse bu dûalarla Rabbine niyazda bulunursa hâceti hasıl olur.

1- Bakara Sûresi: 127.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym”

Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kâbe’yi inşa ettiklerinde birlikte şöyle dua ettiler.

(Ey Rabbimiz! Bizden “şu hizmeti” kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten, kemâliyle Sen’sin Sen.)

 

2- Bakara Sûresi: 128.Âyet

 Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym”

(Ey Rabbimiz! Bizi sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da (yalnız Sana boyun eğen) müslüman bir ümmet (yetiştir), bize ibadet edeceğimiz yerleri (Hac amellerini) gster (öğret), tevbemizi kabul et. Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve (mü’minleri) hakkıyyla esirgeyen Sen’sin Sen.)

 

3- Bakara Sûresi: 129.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ veb’as fiyhim resûlen minhüm yetlû’aleyhim âyâtike ve yu’allimühümül kitâbe vel hikmete ve yüzekkiyhim inneke entel aziyzül hakiym”

(Ey Rabbimiz, onların (müslüman olan soyumuzun) içinden, onlara senin âyetlerini okuyacak, onlara kitabı (Kur’ân’ı), hikmeti (ondaki hükümleri) öğretecek, onları (şirkten) iyice temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz Azîz ve Hakîm Sen’sin Sen.)

 

4- Bakara Sûresi: 201.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr”

(Ey Rabbimiz, bize dünyada da bir güzellik (sıhhat, rızık, yardım, hayır), ahirette de bir güzellik (sevap, rahmet) ver, af ve mağfiretinle bizi ateşin azabından koru.)

 

5- Bakara Sûresi: 286.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ lâ tü’âhıznâ in nesiynâ ev ahta’nâ, Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehu ‘alelleziyne min kablinâ, Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî, va’fü ‘annâ vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fansurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn”

(Ey rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize yükleme. Günahlarımızı afvınla sil, bağışla. Bize mağfiret et, bizi esirge. Bizim Mevlâmız Sen’sin. Kâfirlere karşı bize yardım et.)

 

6- Âl-i İmrân Sûresi: 8.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb”

(Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi yanıltma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz bağışlaması en çok olan Sen’sin Sen.)

 

7- Âl-i İmrân Sûresi: 9.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ inneke câmi’unnâsi liyevmin lâ raybe fiyhi, innallâhe lâ yuhlifül miyâd”

(Ey Rabbimiz, muhakkak ki Sen,, geleceğinden hiç bir şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Şüphesiz Allah sözünden caymaz, vaadinden dönmez.)

 

8- Âl-i İmrân Sûresi: 16.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ innenâ âmennâ fağfirlenâ zünûbenâ ve kınâ azâbennâr”

(Ey Rabbimiz, Sana ve Resûlüne iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o ateşin azabından koru.)

 

9- Âl-i İmrân Sûresi: 53.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vetteba’ner resûle fektübnâ ma’aşâhidiyn”

(Ey Rabbimiz, senin indirdiğin kitaba inandık ve o peygambere de tâbi olduk. Artık bizi birliğini ve peygamberini tanıyan şâhidlerle yaz. )

 

10- Âl-i İmrân Sûresi: 147.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâğfir lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fiy emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ‘alel kavmil kâfiriyn”

(Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı mağfiret et, muharebe meydanında ayaklarımızı diret, kâfirlere karşı bize yardım et.)

 

11- Âl-i İmrân Sûresi: 191.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ mâ halâkte hâzâ bâtılen, sübhâneke fekınâ azâbennâr”

(Ey Rabbimiz, Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru.)

 

12- Âl-i İmrân Sûresi: 192.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ inneke men tüdhılinnâre fekad ahzeytehû, ve mâ lizzâlimiyne min ensârin”

(Ey Rabbimiz, şüphe yok ki Sen kimi ateşe sokarsan onu hor ve hakîr edersin. Orada zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur.)

 

13- Âl-i İmrân Sûresi: 193.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ innenâ semı’nâ münâdiyen yünâdiy lil’iymâni en âminû birabbiküm feâmennâ, rabbenâ fağfir lenâ zünûbenâ ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ me’al’ebrâri”

(Ey Rabbimiz, doğrusu biz “Rabbinize inanın” diye insanları imâna davet eden bir davetçiyi işitip hemen imana geldik. Ey Rabbimiz, artık bize mağfiret et, büyük küçük günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört, canımızı da iyilerle beraber al.)

 

 

14- Âl-i İmrân Sûresi: 194.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ ve âtinâ mâ va’adtenâ ‘alâ rüsülike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâmeti, inneke lâ tuhlifül miy’âd”

(Ey Rabbimiz, Senin peygamberlerine karşı bize vaad ettiklerini ver bize. Kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma. Şüphe yok ki Sen asla sözünden dönmezsin.)

 

15- Ârâf Sûresi: 23.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve inlem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsiriyn”

(Ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, esirgemezsen muhakkak maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacağız.)

 

16- Ârâf Sûresi: 47.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ lâ tec’alnâ ma’al kavmiz zâlimiyn”

(Ey Rabbimiz, bizi zalimlerle birlikte bulundurma.)

 

17- Ârâf Sûresi: 89.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve ente hayrülfâtihıyn”

(Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında Sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.)

 

18- Ârâf Sûresi: 126.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ müslimiyn”

(Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır, bizi müslümanlar olarak öldür.)

 

19- Yûnus Sûresi: 85.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilkavmiz zâlimiyn”

(Ey Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğuna fitne konusu yapma.)

 

20- İbrâhim Sûresi: 37.Âyet

 Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ inniy eskentü min zürriyyetiy bivâdin ğayri ziyzer’ın ‘ınde beytikel muharremi rabbenâ liyükıymussalâte fec’al ef’ideten minennâsi tehviy ileyhim verzukhüm minessemerâti le’allehüm yeşkürûn”

(Ey Rabbimiz, ben evlatlarımdan bazısını Sen’in mukaddes evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Sebebi şudur ki Rabbimiz, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Artık Sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları şükretmeleri için bazı meyvelerle rızıklandır.)

 

21- İbrâhim Sûresi: 38.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ inneke ta’lemü mâ nuhfiy ve mâ nu’linü, ve mâ yahfâ ‘alallahi min şey’in fiyl’ardı ve lâ fiyssemâ’i”

(Ey Rabbimiz, Sen bizim şüphe yok ki gizli ve aşikar bütün yaptıklarımızı bilirsin. Esasen yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.)

 

22- İbrâhim Sûresi: 40.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbic’alniy mukıymessalâti ve min zürriyyetiy rabbenâ ve tekabbel dü’â’i”

(Ey Rabbimiz, beni de zürriyetimi de namaza devam edenlerden kıl. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle.)

 

23- İbrâhim Sûresi: 41.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâfirliy ve livâlideyye ve lil mü’miniyne yevme yekumül hisâb”

(Ey Rabbimiz, kıyamette insanlar hesaba kalktığı gün, beni, anamı, babamı ve bütün iman edenleri mağfiret buyur.)

 

24- Kehf Sûresi: 10.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ reşeden”

(Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla.)

 

25- Mü’minûn Sûresi: 109.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ âmennâ fağfir lenâ verhamnâ ve ente hayrürrâhımıyn”

(Ey Rabbimiz, Sana iman ettik. Bize mağfiret ve rahmet et. Sen rahmet edenlerin en hayırlısısın.)

 

26- Fürkân Sûresi: 65.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenasrif ‘annâ azâbe cehenneme inne ‘azâbehâ kâne ğarâmen.

(Ey Rabbimiz, cehennem azabını üzerimizden sav. Cidden onun azabı daimi bir helaktir.)

 

27- Fürkân Sûresi: 74.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekıyne imâmen”

(Ey Rabbimiz, bizlere gözlerimi aydın edecek zevceler ve zürriyetler ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl.)

 

28- Mü’min Sûresi: 8.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ ve edhılhüm cennâti ‘adni-nilletiy ve’adtehüm ve men saleha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyyâtihim, inneke entel aziyzül hakiym”

(Ey Rabbimiz, onları vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Babalarından, zevcelerinden, zürriyyetlerinden Seni tevhid edenleri de onlarla beraber kıl. Zira Sen mülkünde aziz, emrinde hakim’sin)

 

29- Dühân Sûresi: 12.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenekşif annel’azâbe innâ mü’minûn”

(Ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz.)

 

30- Haşr Sûresi: 10.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenağfir lenâ ve liıhvâninelleziyne sebekûnâ bil’iymâni ve lâ tec’al fiy kulûbinâ ğıllen lilleziyne âmenû rabbenâ inneke raûfün rahıym”

(Ey Rabbimiz, bizleri ve bizden önce iman etmiş din kardeşlerimizi mağfiret buyur. Kalbimizde müminlere karşı kin ve hased bırakma. Ey Rabbimiz şüphe yok ki Sen Raûfsun, Rahîmsin.)

 

31- Mümtehine Sûresi: 4.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ ‘aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masıyr”

(Ey Rabbimiz, ancak Sana güvenp dayandık ve yalnız Sana yöneldik. Son dönüş de ancak Sana’dır.)

 

32- Mümtehine Sûresi: 5.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilleziyne keferû, vağfir lenâ rabbenâ, inneke entel’aziyzül hakiym”

(Ey Rabbimiz, bizi o küfredenler için bir fitne konusu yapma. Bize mağfiret buyur Rabbimiz. Çünkü Sen mülkünde Azîz, emrinde Hakîm’sin.)

 

33- Tahrim Sûresi: 8.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vağfir lenâ, inneke ‘alâ külli şey’in Kadiyr”

(Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, baki kıl ve sönmekten koru, bizi mağfiret eyle. Hiç şüphesiz Sen her şeye Kadîr’sin.)

 

34- Âl-i İmrân Sûresi: 38.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbi heb liy min ledünke zürriyyeten tayyibeten, inneke semiy’uddü’âi”

(Ya Rabbi, nezdinden bana temiz ve mübarek bir evlat bağışla. Muhakkak ki Sen duaya icabet edicisin.)

 

35- Hûd Sûresi: 47.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbi inniy e’ûzü bike en es’eleke mâ leyse liy bihî ‘ılmün, ve illâ tağfirliy ve terhamniy ekün minel hâsiriyn”

(Ey Rabbim, bir daha bilgim olmayan şeyi Sen’den istemekten Sana sığınırım. Eğer beni mağfiret ve afvınla rahmet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum.)

 

36- İsrâ Sûresi: 80.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrece sıdkın vec’al liy min ledünke sultânen nasıyr”

(Rabbim, beni (gireceğim yere) sıdk ve selamet ile girdir, sıdk ve selamet ile çıkar. Tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.)

 

37- Meryem Sûresi: 4.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbi inniy vehenel’azmü minniy veşte’aler re’sü şeyben ve lem ekün bidü’âike rabbi şakıyyen”

(Ey Rabbim, kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Ey Rabbim, ben Sana ne zaman dua etmişsem mahrum kalmadım)

 

38- Tâhâ Sûresi: 25-28.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbiş rah liy sadriy. Ve yessir liy emriy. Vahlül ‘ukdeten min lisâniy. Yefkahû kavliy.”

(Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.)

 

39- Enbiyâ Sûresi: 89.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbe lâ tezerniy ferden ve ente hayrül vârisiyn”

(Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.)

 

40- Mü’minûn Sûresi: 97-98.Âyet

 Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbi eûzü bike min hemezâtiş şeyâtıyn. Ve eûzü bike rabbi en yahdurûn”

(Ya Rabbim, şeytanların vesvesesinden Sana sığınırım. Ya Rabbim, onların yanımda hazır bulunmasından da Sana sığınırım.)

 

41- Mü’minûn Sûresi: 118.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbiğfir verham ve ente hayrür râhımiyn”

(Ey Rabbim, müminlere mağfiret ve rahmet buyur. Sen, rahmet edenlerin en hayırlısısın.)

 

42- Neml Sûresi: 19.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbi evzı’niy en eşküre nı’metekelletiy en’amte ‘aleyye ve ‘alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhü ve edhılniy birahmetike fiy ‘ıbâdikes sâlihıyn”

(Ey Rabbim, bana, anama, babama ihsan ettiğin nimetlere şükretmeyi ve hoşnut olacağın iyi işler işlemeyi ilham et. Beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et.)

 

43- Kasas Sûresi: 21.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbi necciniy minel kavmiz zâlimiyn”

(Rabbim, beni bu zalimler topluluğundan kurtar.)

 

44- Ankebût Sûresi: 30.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbinsurniy ‘alelkavmil müfsidiyn”

(Rabbim, o fesadçılar topluluğuna karşı bana yardım et.)

 

45- Nuh Sûresi: 28.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbiğfirliy ve livâlideyye ve limen dehale beytiye mü’minen ve lil mü’miniyne vel mü’minâti ve lâ teziddizzâlimiyne illâ tebâren”

(Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, kıyamete kadar gelecek erkek ve kadın müminleri mağfiret buyur. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de arttırma.)

 

46- A’râf Sûresi: 89.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavmina bilhakkı ve ente hayrül fâtihıyn”

(Ya Rabbi, bizimle kavmimiz arasında Sen Hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.)

 

47- Enbiya Sûresi: 87.Âyet

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Duâlar

“Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zâlimîn”

(Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.)

Gelen Aramalar:

kuranda geçen dualar, kurandaki dualar, kuranı kerimde geçen dualar, kurandan dualar, kurandan sureler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. elife beyza elife beyza dedi ki:

    bununla ilgili birde slayt yaparmısınız