Hacet Dilek Murat İçin Okunacak Dualar

Hacet Dilek Murat İçin Okunacak Dualar

1- Eline geçmesi zor olan herhangi bir işin, bir davanın, bir memuriyetin, bir sınavın lehine neticelenmesini isteyen kişi Fetih Suresini bir haftada toplam 41 adet olacak şekilde “cumartesi günü 1 kere, pazar günü 3 kere, pazartesi günü 5 kere, salı, çarşamba ve perşembe günleri 7 kere, cuma günü de salâ vakti gelmeden önce 11 defa” okur ve işin ciddiyetine göre 3 hafta veya daha fazla devam ederse o kişinin isteği Allah’ın izniyle mutlaka yerine getirilir.

2- Herhangi bir yere göndereceğiniz mektup, dilekçe, iş başvurusu formu… vs gibi bir evrakın satır aralarına aşağıdaki duayı yazmayan bir kalem veya kürdanla yazıp öyle gönderirseniz alacağınız cevap isteğiniz doğrultusunda müspet olur, dileğiniz yerine getirilir.

“Bismillâhirrahmanirrahim. Vaadallahüs sabirine nasran. Ve kaddere limen yetevekkele aleyhi ecren. Ve şeraha limen yüfevvizu ileyhi sadren. Fe inne maalusri yüsren, inne maal usri yüsra. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma illiyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mukarrebun.

Hacet Dilek Murat İçin Okunacak Dualar

 

 

3- Hangi konuda olursa olsun bir haceti olan kimse kıbleye karşı oturarak (1000)defa “Bismillâhirrahmânirrahîm” dedikten sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılıp “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshabihî ecma’ıyn” diyerek hacetini söyler ve arkasından yine (1000)defa Besmele-i Şerîfeyi okuyup tekrar iki rekat namaz kılarsa ve bu şekilde aynı sırayı izleyerek (12.000) Besmeleyi tamamlarsa ve sonunda da (11)defa salâtü selâm okuyarak hacetini Allah’tan isterse, haceti ne olursa olsun biiznillahi Teâlâ tarafından kabul olunur.

4- Yedi gün boyunca her ne niyetle okunursa okunsun (786) defa Besmele-i Şerîfe’yi kesintisiz okumaya devam eden kişinin isteği Allah tarafından gerçekleştirilir.

5- (786) defa Besmele-i Şerif okuduktan sonra iki rekatta bir selam vermek şartıyla altı rekat namaz kılınır. Namazın her rekatında (1)adet “Fatiha Suresi” ve (15)adet “Elem neşrah leke sadrak ” suresi okunmalıdır. Namaz bittikten sonra ellerini kaldırıp (118)defa aşağıdaki duayı okursa her ne niyet ve maksatla okunmuş olursa olsun Biiznillahi Teâlâ istediği şeye kavuşur.

Hacet Dilek Murat İçin Okunacak Dualar

“Allahümme innî es’elüke bifazli Bismillâhirrahmânirrâhim ve es’elüke bi azameti Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve es’elüke bi celâli ve senâi Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve es’elüke bi heyeti Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve bi hürmeti Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve bi hurmetin ve melekûtün ve kiriyâin Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve bi’ızzeti kudretin Bismillâhirrahmânirrâhim. İrfa’kadrî ve yessir emri ve ecbür kesrî ve ağni fakrî ve etıl umrî bi fazlike ve keremike ve ihsânike yâ men hüve Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf Elif Lâm Mîm Elif Lâm Râ. Bi sırrı İsmillâhil a’zam. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûmül Aliyyil Aziymül Ekremi Zül Celâli Vel İkrâmi ve es’elüke bi celâlil heybeti ve bi’ızzeti ve es’elüke bi kibriyâil azameti ve bi ceberûtil kudreti en tec’alenî minelleziyne lâ havfün aleyhim ve lâ yahzenûn. Es’elüke bi devamil bekai ve zıyain nûri en tec’alenî minessalihıyne. Es’elüke bi husnil behâi ve bi işrâki vechikel keriymi en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin ne’ıymî yâ Rabbel Âlemiyne ve sallâllahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

6- Her hangi bir hacetinin gerçekleşmesini isteyen kişi (9.000)defa “Yâ Lâtif” ismi şerifini okuduktan sonra (200) defa da aşağıdaki duâyı bir kerede hiç kimseyle konuşmadan okursa Cenab-ı Hakk isteğini yerine getirir, başındaki belayı ve zorluğu giderir.

Hacet Dilek Murat İçin Okunacak Dualar

 

“Kul men yünecciyküm min zulümâtil berri velbahri tedûnehû tedarru’an ve hufyeten lein enceytenâ min hâzihî lenekûnenne mineşşâkiriyne kulillâhü yünecciyküm minhâ ve min külli kerbin.”

7-  İki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup (1.000)defa “Yâ Lâtif” esmâsını okur, sonra da aşağıdaki duâyı (3)defa okur sonra tekrar  (1.000)defa “Yâ Lâtif” ve (3)defa aşağıdaki duayı okumaya (16.641) tane “Yâ Lâtif” olana kadar devam eden kişinin her ne muradı varsa biiznillâhi Teâlâ hâsıl olur.

 

Hacet Dilek Murat İçin Okunacak Dualar

 

“Allahümme ente akrebü min külli kariybin ve ekremü min külli keriymin ve ecvedü min külli cevâdin ve ahfezu min külli hafiyzın ve eltafü min külli lâtiyfin es’elüke bismikel lâtîfü en tüsahhıre lî min halkıke men yakdı hâceti ve yedfe’u annî hasmî ve yüncînî mimmen zalemenî ve âdâni bi hakkıke Yâ Lâtifü Yâ Lâtifü Yâ Lâtifü eltafü bî ındeşşedâidi ve neccinî minel mekâyidi küllihallahü lâtîfün bi ıbâdihî yerzüku men yeşâü ve hüvel kaviyyül azîz.”

8- Bir kimsenin Allah-u Teâlâ’dan bir haceti varsa veya her hangi bir sıkıntı, keder, müşkilat veya beladan kurtulmak isterse gece yarısından sonra kalkıp Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturarak aşağıdaki duayı okursa Allah’ın izniyle her türlü bela ve sıkıntılardan kurtulur, her haceti yerine gelir.

Hacet Dilek Murat İçin Okunacak Dualar

“Allahümme salli ve sellim alâü seyyidinâ ve mevlâna Muhammedin tehullü bihâv akdün ve tüfricü kürbetî ve tenkızünî bihâ min vahletî ve tekiylü bihâ usreti ve takdî bihâ hâcetî.”

9- Hacet Namazı: İmam-ı Şafî (ra)’den bildirilmiştir. Herhangi bir haceti olan kimse abdest alarak iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta (1) Fatiha Suresi ve (10) Kâfirun Suresi; İk,nci rekatta (1) Fatiha Suresi ve (10) İhlas Suresi okunur. Selam verdikten sonra secdeye kapanarak aşağıdaki iki duayı da (10)’ar kere okursa ve hacetini dile getirirse Biiznallahi Teâlâ isteğine kavuşur.

“Sübhânallahi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”

“Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

 

Dilek Duası – Hacet Duası – Murat Duası

Merhaba değerli arkadaşlar. Bu yazımızda sizler için çok özel bir dua paylaşmak istiyoruz. Özel diyoruz çünkü bu duayı okuyanların dilekleri kabul oluyor. Yani dilek duası kabul oluyor.

Günlük yaşantımızda pek çok dua ediyoruz. Hayatımızda, yaşantımızda ve isteklerimizde elbet de aklımıza takılan, çok istediğimiz detaylar olabiliyor. İşte o tarz detaylar için en önemli duaları bu şekilde sıralayabiliriz değerli arkadaşlar.

Bu duayı okuyun ve bütün dilekleriniz kabul olsun.

Hem hayata dair, hem de insanlara dair pek çok beklentiye mi giriyorsunuz?

Bir yerden beklediğiniz bir şey olmuyor mu?

Ya da benzeri beklentilerinizi en özel şekilde Allah katında istemek mi istiyorsunuz?

O zaman bu dua tam sizin için değerli arkadaşlar. Hem kendi dileğinizi Allah’a arz edin, hem de dileğiniz kabul olsun. Şimdiden Allah kabul etsin dileklerimizle.

 

“Muyiddin-i  Arabî hazretlerine ait aşağıdaki duayı(41) defa okuyup hacetini Allah’a arz eden kimsenin dileği kabul olur.” (M.Ahzâb)

“Bismillahirrahmanirrahıym.YÂ kâdiru Yâ  zâhırı Yâ bâtınü  yâ latıyfü yâ habîru kavlihül hakku ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sûri âlimül ğaybi veş  şehâdeti ve hüvel hakimül habir.”

Dilek duası – Hacet Duası – Murat Duası

Bu yazımızda bahsetmiş olduğumuz dilek duası ya da diğer isimleriyle hacet duası , murat duası açıkça anlatılmaya ve sizler bilgilendirilmeye çalışılmıştır.Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Güney Güney dedi ki:

  Allaha dualarımız ile yaklaşmalı ve Allaha sığınmalıyız. Ellerimiz semaya açıp dualarımızı eksik etmemeliyiz
  Güzel paylaşımınız için teşekkürler

 2. Mazlum Mazlum dedi ki:

  Dualar ile ılgili gayet güzel bir paylaşım
  Her namazda mutlaka dua edilmelidir.
  Şüphesi Allah CC. Kudreti çok büyüktür.

 3. Emin Emin dedi ki:

  Böyle bir dua aradım ve ulaştım emeğinize sağlık detaylı bir şekilde olması daha iyi olmuş. Yayın hayatınızda başarıları dilerim.

 4. Semih Semih dedi ki:

  Başarılı ve bilgilendirici paylaştıklarınızı takip ediyirum yine  her zamanki olduğu gibi güzel bir konu hakkinda detaylı bilgileri bizlere aktardınız! Teşekkür ederiz

 5. Mazlum Mazlum dedi ki:

  Başarılı ve bilgilendirici paylaştıklarınızı takip ediyirum yine  her zamanki olduğu gibi güzel bir konu hakkinda detaylı bilgileri bizlere aktardınız! Teşekkür ederiz

 6. Mazlum Mazlum dedi ki:

  Resmen bütün duaları listelemişsiniz.
  Paylaştığınız dualar herkesin ilgilenmesi gerekken dualardan. Yararlı bir yazı olmuş. Başarılar.

 7. Devran Devran dedi ki:

  Islam dini ve müslümanlık dini kadar güzel bir din yoktur. Bu konunuz ile ılgili  fikrim çok güzel bir paylaşımi tüm insanlara iletmişsiniz
  Yayın hayatınızda başarılar

 8. Kadir Kadir dedi ki:

  Aydınlatıcı bir yazı olmuş elinize sağlık dualar bizim için Allah’a yakın olma kaynağımız

 9. Eren Eren dedi ki:

  Aydınlatıcı bir yazı olmuş elinize sağlık  dualar bizim için allah'a yakın olma kaynağımız

 10. Hakan Hakan dedi ki:

  Başarılı ve bilgilendirici paylaştıklarınızı takip ediyirum yine her zamanki olduğu gibi güzel bir konu hakkinda detaylı bilgileri bizlere aktardınız! Teşekkür ederiz

 11. Tayfun Tayfun dedi ki:

  Dilek duasını yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum

 12. Ahmet Ahmet dedi ki:

  Dilek duası makalesini çoğu yerde okudum ama böylesi değildi teşekkürler

 13. Atasever Media Atasever Media dedi ki:

  Güzel paylaşımınız için teşekkürler, yararlı ve doğru bir paylaşım 🙂

 14. Yelpin Yelpin dedi ki:

  ücretsiz her türlü sıkıntınızda banada mesaj atabilirsiniz allah dualarınızı kabul etsin

 15. Tayfun Tayfun dedi ki:

  Dilek duası makalesini paylaşanlara teşekkür ediyorum.Sağolun.