Hacet, Dilek, Murat İçin Okunacak Dualar

Hacet, Dilek, Murat İçin Okunacak Dualar

1- Eline geçmesi zor olan herhangi bir işin, bir davanın, bir memuriyetin, bir sınavın lehine neticelenmesini isteyen kişi Fetih Suresini bir haftada toplam 41 adet olacak şekilde “cumartesi günü 1 kere, pazar günü 3 kere, pazartesi günü 5 kere, salı, çarşamba ve perşembe günleri 7 kere, cuma günü de salâ vakti gelmeden önce 11 defa” okur ve işin ciddiyetine göre 3 hafta veya daha fazla devam ederse o kişinin isteği Allah’ın izniyle mutlaka yerine getirilir.

2- Herhangi bir yere göndereceğiniz mektup, dilekçe, iş başvurusu formu… vs gibi bir evrakın satır aralarına aşağıdaki duayı yazmayan bir kalem veya kürdanla yazıp öyle gönderirseniz alacağınız cevap isteğiniz doğrultusunda müspet olur, dileğiniz yerine getirilir.

Hacet, Dilek, Murat İçin Okunacak Dualar

 

“Bismillâhirrahmanirrahim. Vaadallahüs sabirine nasran. Ve kaddere limen yetevekkele aleyhi ecren. Ve şeraha limen yüfevvizu ileyhi sadren. Fe inne maalusri yüsren, inne maal usri yüsra. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma illiyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mukarrebun.

3- Hangi konuda olursa olsun bir haceti olan kimse kıbleye karşı oturarak (1000)defa “Bismillâhirrahmânirrahîm” dedikten sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılıp “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshabihî ecma’ıyn” diyerek hacetini söyler ve arkasından yine (1000)defa Besmele-i Şerîfeyi okuyup tekrar iki rekat namaz kılarsa ve bu şekilde aynı sırayı izleyerek (12.000) Besmeleyi tamamlarsa ve sonunda da (11)defa salâtü selâm okuyarak hacetini Allah’tan isterse, haceti ne olursa olsun biiznillahi Teâlâ tarafından kabul olunur.

4- Yedi gün boyunca her ne niyetle okunursa okunsun (786) defa Besmele-i Şerîfe’yi kesintisiz okumaya devam eden kişinin isteği Allah tarafından gerçekleştirilir.

5- (786) defa Besmele-i Şerif okuduktan sonra iki rekatta bir selam vermek şartıyla altı rekat namaz kılınır. Namazın her rekatında (1)adet “Fatiha Suresi” ve (15)adet “Elem neşrah leke sadrak ” suresi okunmalıdır. Namaz bittikten sonra ellerini kaldırıp (118)defa aşağıdaki duayı okursa her ne niyet ve maksatla okunmuş olursa olsun Biiznillahi Teâlâ istediği şeye kavuşur.

Hacet, Dilek, Murat İçin Okunacak Dualar

“Allahümme innî es’elüke bifazli Bismillâhirrahmânirrâhim ve es’elüke bi azameti Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve es’elüke bi celâli ve senâi Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve es’elüke bi heyeti Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve bi hürmeti Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve bi hurmetin ve melekûtün ve kiriyâin Bismillâhirrahmânirrâhim. Ve bi’ızzeti kudretin Bismillâhirrahmânirrâhim. İrfa’kadrî ve yessir emri ve ecbür kesrî ve ağni fakrî ve etıl umrî bi fazlike ve keremike ve ihsânike yâ men hüve Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf Elif Lâm Mîm Elif Lâm Râ. Bi sırrı İsmillâhil a’zam. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyûmül Aliyyil Aziymül Ekremi Zül Celâli Vel İkrâmi ve es’elüke bi celâlil heybeti ve bi’ızzeti ve es’elüke bi kibriyâil azameti ve bi ceberûtil kudreti en tec’alenî minelleziyne lâ havfün aleyhim ve lâ yahzenûn. Es’elüke bi devamil bekai ve zıyain nûri en tec’alenî minessalihıyne. Es’elüke bi husnil behâi ve bi işrâki vechikel keriymi en tedhulenî bi rahmetike fî cennâtin ne’ıymî yâ Rabbel Âlemiyne ve sallâllahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

6- Her hangi bir hacetinin gerçekleşmesini isteyen kişi (9.000)defa “Yâ Lâtif” ismi şerifini okuduktan sonra (200) defa da aşağıdaki duâyı bir kerede hiç kimseyle konuşmadan okursa Cenab-ı Hakk isteğini yerine getirir, başındaki belayı ve zorluğu giderir.

Hacet, Dilek, Murat İçin Okunacak Dualar

 

“Kul men yünecciyküm min zulümâtil berri velbahri tedûnehû tedarru’an ve hufyeten lein enceytenâ min hâzihî lenekûnenne mineşşâkiriyne kulillâhü yünecciyküm minhâ ve min külli kerbin.”

7-  İki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup (1.000)defa “Yâ Lâtif” esmâsını okur, sonra da aşağıdaki duâyı (3)defa okur sonra tekrar  (1.000)defa “Yâ Lâtif” ve (3)defa aşağıdaki duayı okumaya (16.641) tane “Yâ Lâtif” olana kadar devam eden kişinin her ne muradı varsa biiznillâhi Teâlâ hâsıl olur.

 

Hacet, Dilek, Murat İçin Okunacak Dualar

 

“Allahümme ente akrebü min külli kariybin ve ekremü min külli keriymin ve ecvedü min külli cevâdin ve ahfezu min külli hafiyzın ve eltafü min külli lâtiyfin es’elüke bismikel lâtîfü en tüsahhıre lî min halkıke men yakdı hâceti ve yedfe’u annî hasmî ve yüncînî mimmen zalemenî ve âdâni bi hakkıke Yâ Lâtifü Yâ Lâtifü Yâ Lâtifü eltafü bî ındeşşedâidi ve neccinî minel mekâyidi küllihallahü lâtîfün bi ıbâdihî yerzüku men yeşâü ve hüvel kaviyyül azîz.”

8- Bir kimsenin Allah-u Teâlâ’dan bir haceti varsa veya her hangi bir sıkıntı, keder, müşkilat veya beladan kurtulmak isterse gece yarısından sonra kalkıp Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturarak aşağıdaki duayı okursa Allah’ın izniyle her türlü bela ve sıkıntılardan kurtulur, her haceti yerine gelir.

Hacet, Dilek, Murat İçin Okunacak Dualar

“Allahümme salli ve sellim alâü seyyidinâ ve mevlâna Muhammedin tehullü bihâv akdün ve tüfricü kürbetî ve tenkızünî bihâ min vahletî ve tekiylü bihâ usreti ve takdî bihâ hâcetî.”

9- Hacet Namazı: İmam-ı Şafî (ra)’den bildirilmiştir. Herhangi bir haceti olan kimse abdest alarak iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta (1) Fatiha Suresi ve (10) Kâfirun Suresi; İk,nci rekatta (1) Fatiha Suresi ve (10) İhlas Suresi okunur. Selam verdikten sonra secdeye kapanarak aşağıdaki iki duayı da (10)’ar kere okursa ve hacetini dile getirirse Biiznallahi Teâlâ isteğine kavuşur.

“Sübhânallahi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”

“Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM